---------------------------

Dreamlandzka Partia Sukcesu

---------------------------

Początek | Gazeta | Program | Statut | Członkowie | Kontakt

---------------------------
Witamy na stronach Dreamlandzkiej Partii Sukcesu!
W dniu 17 lutego 2001 r. Przewodniczący Dreamlandzkiej Partii Sukcesu, baron Kefas złożył na ręce marszałka Sejmu, sir Leonardo, wniosek o rejestrację partii. Dreamlandzka Partia Sukcesu w założeniu łączy ludzi o prawicowym spojrzeniu na świat. W Dreamlandzie będziemy dążyć do jak największego osłabienia wpływu władzy centralnej i prowincjonalnej na gospodarkę. Pragniemy także doprowadzić do tego, aby to prowincje, a nie władza centralna, były podstawą naszego Królestwa. Aktualnie DPS liczy 3 członków, lecz w planach mamy stworzenie silnej partii, grupującej wszystkie osoby o poglądach prawicowych, które chcą naprawdę coś zdziałać dla rozwoju Dreamlandu. Jeżeli jesteś zainteresowany(a) przyłączeniem się do nas i wspólnym budowaniem pomyślności Dreamlandu, wypełnij powyższą ankietę. Czekamy na Ciebie!

---------------------------

"Sukces!"
Już niebawem Dreamlandzka Partia Sukcesu rozpoczyna wydawanie własnej gazety - "Sukcesu!". W przeciwieństwie do innych gazet dreamlandzkich, pragniemy postawić na jakość, a nie na ilość. W założeniach "Sukces!" będzie miesięcznikiem, który będzie podsumowywał miniony miesiąc, a w którym oprócz informacji z Dreamlandu będziemy zamieszczać konkretne propozycje, które wprowadzimy w życie.

---------------------------

Program Dreamlandzkiej Partii Sukcesu
Dreamlandzka Partia Sukcesu, biorąc pod uwagę doświadczenia minionych lat, i mając na względzie dobro Królestwa i dobrobyt jego obywateli, prezentuje niniejszy program, który będzie się starać wprowadzać w życie.

1. Jako podstawę rozwoju i dobrobytu Królestwa Dreamland uznajemy sprawnie działającą władzę o dość szerokich uprawnieniach, by stymulować rozwój i nie dopuszczać do nadużyć, a nie dość silną by w jakiejkolwiek formie ograniczyć Wolność obywateli Dreamlandu. Uważamy, że władza powinna być jak najbliżej obywatela, dlatego też zwiększymy kompetencje władzy prowincjonalnej kosztem władzy centralnej.

2. Fundamentem rozwoju gospodarczego państwa są niskie podatki dla firm i osób fizycznych. Zmienimy obecny podatek liniowy na podatek ryczałtowy, wpłacany co kwartał przez prowincje do skarbca królewskiego. Dzięki możliwości samodzielnego prowadzenia polityki podatkowej przez prowincje, będą one zmuszone ze sobą konkurować na tym polu, co doprowadzi do rozwoju gospodarczego całego Królestwa.

3. Jako czynnik spajający Królestwo uznajemy armię. Ta powinna i musi zostać podporządkowana jedynie władzy centralnej. Prowincje powinny stracić możliwość posiadania własnych sił zbrojnych, gdyż jest to zagrożeniem dla integralności Królestwa. Armia powinna być zawodowa, a żołd odpowiedni dla pełnionych przez żołnierzy funkcji.

4. Uważamy za konieczne wprowadzenie kodeksu karnego, który będzie określał przestępstwa i oznaczał kary za ich popełnienie na terytorium Królestwa. Pragniemy również doprowadzić do powstania sprawnego wymiaru sprawiedliwości.

5. Za sprawę priorytetową uznajemy uchwalenie nowej Konstytucji, która będzie odpowiadała rzeczywistej sytuacji w Królestwie oraz która określi katalog niezbywalnych wolności Dreamlandzczyków. Ponadto będziemy dążyć do wprowadzenia w Królestwie ordynacji większościowej do Sejmu.

6. Będziemy inicjować wszelkie akcje, mające na celu zwiększenie aktywności Dreamlandczyków. Szczególny nacisk położymy na tworzenie nowych gazet dreamlandzkich, ośrodków badania opinii publicznej oraz stowarzyszeń celowych.

7. Udzielimy wsparcia organizacjom wspomagającym bezrobotnych i bezdomnych obywateli. Zaznaczamy jednak, że pod żadnym pozorem nie zgodzimy się na tworzenie systemu opieki socjalnej, finansowanego z budżetu państwa.

8. Doprowadzimy do obniżenia cen za grunty, będące w puli skarbu państwa. Będziemy dążyć do tego, by jedynymi właścielami ziemskimi były w Dreamlandzie osoby prywatne.

9. Sprywatyzujemy wszystkie firmy państwowe, łącznie z CBD. Pod kontrolą państwa pozostawimy jedynie Centralny System Bankowy, który będzie obsługiwał transakcje pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.

---------------------------

Statut Dreamlandzkiej Partii Sukcesu
Artykuł I - Partia
§ 1. Dreamlandzka Partia Sukcesu, zwana dalej DPS jest zarejestrowaną partią polityczną.
§ 2. DPS działa na terenie Najjaśniejszego Królestwa Dreamland.
§ 3. DPS dąży do:
a) propagowania idei konserwatywno-liberalnych, antysocjalistycznych i antykomunistycznych wśród obywateli Dreamlandu;
b) rozwoju Dreamlandu poprzez zwiększanie liczby członków oraz podnoszenie jakości działania państwa;
c) stabilizacji sytuacji politycznej w Dreamlandzie i zapewnienia prawidłowego działania władz wszystkich typów;
d) zwiększenia aktywności obywateli Dreamlandu;
e) przekształcenia opinii dreamlandzkiej w pożądanym kierunku za pomocą własnego przykładu oraz propagandy pisanej i wizualnej;
f) doradzania wszelkim osobom i instytucjom właściwych posunięć;
g) obejmowania stanowisk we władzach Dreamlandu w celu realizacji założeń programowych.
§ 4. Do wypełnienia powyższych celów DPS stosuje środki zgodne z prawem i etyką.
§ 5. Nie jest dopuszczalne podejmowanie działań oddalających od powyższych celów w nadziei, że przyniesie to korzyść w przyszłości.
§ 6. DPS ma na celu propagowanie w Dreamlandzie:
a) postaw patriotycznych;
b) działalności na rzecz wolności jednostki;
c) inicjatyw służących liberalizacji gospodarki i uniezależnieniu
obywateli od nadmiernego wpływu biurokracji i władzy centralnej;
d) przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym swobodom obywatelskim;
e) wskazywanie na godne naśladowania postawy etyczne i moralne.

Artykuł II - Członkowie
§ 1. Członkiem DPS jest osoba, która zadeklarowała poparcie dla zasad partii.
§ 2. Członkostwo ustaje:
a) z chwilą rozwiązania partii;
b) wskutek pisemnego zgłoszenia wystąpienia;
c) z chwilą utracenia obywatelstwa Dreamlandu;
d) w momencie zapisania się członka do innej partii;
e) wskutek wykluczenia przez Przewodniczącego.
§ 3. Członkowie DPS mają obowiązek kierowania się w swoich działaniach dobrem Dreamlandu i partii oraz przestrzegania Statutu.
§ 4. Członkowie DPS mają prawo składania wniosków do Sędziego Partyjnego, celem wyjaśnienia kwestii spornych.

Artykuł III - Władze
§ 1. Władzę w DPS sprawuje Przewodniczący.
§ 2. Przewodniczący:
a) rozstrzyga zgodność działań i poszczególnych członków DPS ze Statutem;
b) zarządza referendum wewnątrzpartyjne w celu zmiany Statutu;
c) stosuje kary wobec członków naruszających Statut;
d) ustala kandydatów zgłaszanych przez DPS w wyborach oraz zawiera koalicje wyborcze;
e) ustala kandydatów proponowanych na stanowiska we władzach Dreamlandu;
f) opiniuje działania członków partii podjęte w Dreamlandzie;
g) pełni rolę Sędziego Partyjnego;
h) reprezentuje DPS;
i) promuje DPS w Dreamlandzie;
j) organizuje głosowania wewnątrzpartyjne;
k) zarządza stronami internetowymi partii.
§ 3. Przewodniczący może scedować część swoich kompetencji na członka DPS.
§ 4. Decyzje Przewodniczącego mogą być anulowane lub zmienione w referendum wewnątrzpartyjnym większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej 2/3 członków partii.

Artykuł IV - Wybory
§ 1. Przewodniczący jest wybierane w wyborach większościowych, bezpośrednich i tajnych na okres jednego roku.
§ 2. Przewodniczącym zostaje ta osoba, która uzyska ponad połowę ważnie oddanych głosów.
§ 3. Prawo zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego przysługuje wszystkim członkom DPS.
§ 4. Członkowie DPS mają prawo odwołania Przewodniczącego w referendum większością 2/3 głosów, przy udziale co najmniej 2/3 członków partii. Przewodniczący może również postanowić o skróceniu swojej kadencji.

Artykuł V - Wykroczenia
§ 1. Zabrania się:
a) rażącego naruszania Statutu partii;
b) działania na niekorzyść partii;
c) przekazywania wiadomości z DPS osobom postronnym;
d) niewypełniania poleceń partyjnych.
§ 2. Za powyższe przewinienia Przewodniczący może ukarać:
a) naganą;
b) zawieszeniem praw wyborczych wewnątrz partii;
c) cofnięciem rekomendacji do władz Dreamlandu;
d) pozbawieniem członkostwa

Artykuł VI - Przepisy końcowe
§ 1. Niniejszy Statut może zostać zmieniony jedynie w wyniku referendum wewnątrzpartyjnego większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej 2/3 członków partii.

---------------------------

Członkowie Dreamlandzkiej Partii Sukcesu
baron Kefas (Przewodniczący),
sir Chemik,
Geralt Gwynbleidd
Marcin Stefanik
Edward Krieg
Agent Smith
Michał Śliwa
Kain
Nurni Flowenol
Marion
Jjs
Pluskwiak - Kleo
Klos
Yaro
Cyber
Jan Kulczyk
Piotr Konopka
Pedro
Jakub Kasprzyk

Podanie o przyjęcie
do Dreamlandzkiej
Partii Sukcesu


Imię i nazwisko


Adres e-mail


Prowincja, miasto


Poglądy

---------------------------

baron Kefas 2001, http://www.blacklock.prv.pl/